El treball de la pedra: la tècnica més destacable és la de la pedra en sec. Es caracteritza per utilitzar la pedra de la muntanya per aixecar parets, marges i altres elements constructius. El seu màxim exponent són els camps de marjades, que serveixen per habilitar nous espais de conreu.

Les conduccions d’aigua de les fonts: els humans també hem construït diversos sistemes de conducció per captar i extreure l’aigua subterrània o superficial, i conduir-la, distribuir-la i emmagatzemar-la amb sèquies, fonts naturals, sínies i pous, marjades, abeuradors, aljubs, safareigs i molins fariners. També és molt important la “gestió” de l’aigua. Hi ha comunitats de regants, com el Sindicat de Sóller, amb molts de segles d’història.